روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

نمره عملی اجتماعی
ساعت ٤:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٢/٤  

امروز بچه ها امتحان اجتماعی داشتند که خودم معلمش هستم . امتحان گرفتم ولی به امتحان اجتماعی اعتقادی ندارم . به نظرم بايد جای نمره ی درس انضباطً بايد نمره ی عملی اجتماعی را وارد کارنامه کرد که در واقع آئينه ی تمام نمای فعاليت اجتماعی دانش آموزان باشد . نمره دهندگان هم می توانند ترکيبی از دبيران مختلف ، ناظم ها ، مشاورين و خود هم کلاسی های دانش آموز باشند .

پريروزا يکی از بچه ها اسکناس نويی را آورد تا برايش امضا کنم . ۱ نمره ازش کم کردم . چون درس قبلی آن ها بانک بود و در آن درس تأکيد شده بود که بايد از اسکناس نگهداری کنند . شايد حالش گرفته شد اما لازم بود . ( البته بعدش بخشيدم... )


کلمات کلیدی: