روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

مدرسه هوشمند شهيد مجازی !
ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٤/۱٩  

مدرسه مجازي 

امروز صبح برای جلسه ای رفته بودم مدرسه ی هوشمند شهيد آقايی كه گويا بناست اولين مدرسه ی مجازی ايران باشد . مهندس ذوقی پور بحث قشنگی را مطرح كرد . در حال حاضر به دو دسته از مدارس ، مجازی اطلاق می شود :

اول مدارسی كه مانند مدارس عادی حضور و غياب دارند ولی آموزش آن ها از طريق نرم افزار های كمك آموزشی صورت می گيرد . مثل همين مدرسه ی آقايی
دوم مدارسی كه بنا بوده به نام مدارس عقب افتادگان از تحصيل باشد كه برای آنان كلاس های غيرحضوری بگذارند و امتحان را هم در پايان برگزار نمايند . اسم اين مدارس را هم به غلط مجازی گذاشته اند .

ياد عبارت مدرسه ی كودكان استثنائی افتادم . آن جا هم همين وضع است . از طرفی به مدارسی كه خاص كودكان عقب افتاده است اطلاق می شود و از سوی ديگر به مدارس تيزهوشان نيز گفته می شود !

شكر مازندران و شكر هندوستان
هر دو شيرينند اما اين كجا و آن كجا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخی از نظرات جالب دوستان :

هورمزد يعقوبي نژاد نوشته :

سلام. اميدورام صحت مند باشيد! نکته جالبی اشاره کرديد استثنايی و استثنايی و شعر خوبی هم بود به ياد مطلبی افتادم که بد نيست بگويم. کارگری به نام برای کريم خان زند کار می کرد . يکروز کارگر دستش را روبه آسمان برد و گفت خدايا تو يه کريمی اين ( کريم خان) يه کريم من هم يه کريم!


کلمات کلیدی: