روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

قطعنامه ي جنگل
ساعت ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٥/٢۱  

براي اين روزها :

جنگل 

طوفاني از تبر
ناگه به جان جنگل 
                        افتاد
و هر چه را کاشته بوديم
طوفان به باد داد

در گرگ و ميش آتش و خاکستر
جنگل ولي هنوز
                     نفس مي کشيد
جنگل هنوز هم
                    جنگل بود
                       هر چند در دلش
                               جاي هزار خاطره تاول بود

جنگل بلند و سبز
                        بپا خاست
و با تمام قامت
اين قطعنامه را
با نعره اي بلند و رسا خواند:

جنگل هجوم طوفان را
                             تکذيب مي کند!
                                  جنگل هنوز جنگل
                                 جنگل هميشه جنگل
                                                   خواهد ماند!

قيصر امين پور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برخی از نظرات جالب دوستان :

اصغر آقا نوشته : جنگل هميشه جنگل خواهد ماند!
بیابان هم همیشه
بیابان
خواهد ماند
و این رمز جاودانه ی تاریخ است.

محمد قاسمي شاگرد عزيزم: سلام شعر قشنگی بود قافيه نداشت معنا داشت

و سركار خانم رسايي : از جنگل هميشه سرسبز گفته بوديد، مناسب ديدم پيروزي قهرمانانه حزب ا... -اين تك در خت تنومند جنگل خشكيده عرب - در مقابل طوفان سهمگين اسرائيل را تبريك بگويم. خدا رو شكر يك بار ديگه ثابت شد كه خدا براي بنده اش كافيست.
ا ليس ا... بكاف عبده؟


کلمات کلیدی: