روزنگار يك معلم

يك معلم از تجربيات روزانه اش مي گويد

دليل محكم
ساعت ٥:۱۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۸/٢٢  

اين روزها كار زيادي ندارم و نمي دانم علت اين كه شنبه را ننوشتم چه بود! دليل بهتر از اين مي خواهيد؟

اين روزها كار زيادي ندارم و نمي دانم علت اين كه امروز را ننوشتم چه بود! دليل بهتر از اين مي خواهيد؟

اين روزها كار زيادي ندارم و نمي دانم علت اين كه ۴شنبه را ... ! دليل بهتر از اين مي خواهيد؟


کلمات کلیدی: