کلاس 2/1

 فعالیت کلاس ٢/1  (تا پايان هفته سوم آبان ماه)
 

نکات:

• رتبه اول در هر جلسه 1 امتیاز مثبت دارد.
• رتبه آخر در هر جلسه 5/0 امتیاز منفی دارد.
• برای مقایسه وضعیت گروه خود با گروه های کلاس های دیگر به صفحه ویژه آنان مراجعه کنید.
• گروه برتر در آزمون های کلاسی 1 امتیاز مثبت و گروه آخر 5/0 امتیاز منفی دارد.

امتیاز آورترین دانش آموز:

ردیف

نام و نام خانوادگی

امتیاز

1

علي رفيع پور 

9

2

محمد صادق خسرواني

8

2 محسن قاسمی 8 2 احسان قاسمي 8 3

محمد مهدي خليل زاده

7

٣ علی نوروزی 7 3 دانيل جنگلي 7 3 طه شريفان 7 3 علي ميرزايي 7

نکات:

• پرسش و پاسخ کلاسی امتیاز مثبت یا منفی دارد.
• تحویل کار تحقیقی امتیاز مثبت دارد.
• نقص تکلیف امتیاز منفی دارد.
• نحوه انضباط در کلاس امتیاز مثبت یا منفی دارد.
• نمره کامل هر آزمون امتیاز مثبت دارد.

گزارش نقص تکالیف کلاسی

ردیف

مورد اول

مورد دوم

مورد سوم

مورد

تاریخ

مورد

تاریخ

مورد

تاریخ

1

 10 سئوال- خارج

20/7 

١٠ سئوال 

١١/٨

 

 

2

 هيچ تكليف

 20/7 

 

 

 

 

3

 كتاب

20/7  

 

 

 

 

4

 خارج از كلاس

20/7  

 

 

 

 

5

10 سئوال- خارج 

20/7  

 

 

 

 

6

10 سئوال- خارج

20/7  

 

 

 

 

7

 10 سئوال- خارج

20/7 

 

 

 

 

8

10 سئوال 

20/7  

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

كتاب 

20/7 

 

 

 

 

11

10 سئوال- خارج 

20/7  

10 سئوال 

8/7 

١٠ سئوال 

١١/٨ 

12

10 سئوال- خارج 

20/7  

هیچ تکلیف 

١١/٨ 

 

 

13

 خارج از كلاس

18/8 

 

 

 

 

14

خارج از كلاس 

20/7  

هچ تکلیف 

 ١١/٨

 

 

15

خارج از کلاس 

١١/٨ 

 

 

 

 

16

هيچ تكليف 

20/7  

خارج از كلاس 

7/27 

 

 

17

خارج از کلاس 

١١/٨ 

 

 

 

 

18

هيچ تكليف 

20/7  

 

 

 

 

19

هيچ تكليف 

20/7  

١٠سئوال-خارج 

١١/٨ 

 

 

20

هيچ تكليف 

20/7  

 

 

 

 

21

 هيچ تكليف

20/7  

 

 

 

 

22

هيچ تكليف 

20/7  

 

 

 

 

23

 خارج از كلاس

20/7  

 

 

 

 

24

هيچ تكليف 

20/7  

 

 

 

 

25

هيچ تكليف 

20/7  

 

 

 

 

26

هيچ تكليف 

20/7  

خارج از كلاس 

7/27 

١٠سئوال-خارج 

١١/٨ 

27

 كتاب - خارج

20/7  

 

 

 

 

جمع

 

 

 

نمرات آزمون های کلاسی ترم اول

ردیف

٢٧/٧

١٨/٨

ميان ترم

4

5

  از 3 نمره  از 4 نمره  از 10 نمره    

1

3.25 

10 

 

 

2

 2.75

3.5 

 

 

3

 4

 

 

4

 3.25

10 

 

 

5

2.5 

 3.75

 

 

6

 3

 4

 

 

7

 3.75

10 

 

 

8

غ 

 3.75

9.5 

 

 

9

 4

10 

 

 

10

 2.5

 4

 

 

11

غ 

 4

 

 

12

 4

 

 

13

 3.7

 

 

14

 4

10 

 

 

15

 غ

 3.75

10 

 

 

16

2.5 

 3.5

9.5 

 

 

17

غ 

 3.75

10 

 

 

18

 3.5

 

 

19

 4

10 

 

 

20

 4

 

 

21

 4

8.5 

 

 

22

 4

/ 0 نظر / 14 بازدید