کلاس 3/2

 فعالیت کلاس ٣/٢ (تا پايان هفته سوم آبان ماه)

 نکات:

• رتبه اول در هر جلسه 1 امتیاز مثبت دارد.
• رتبه آخر در هر جلسه 5/0 امتیاز منفی دارد.
• برای مقایسه وضعیت گروه خود با گروه های کلاس های دیگر به صفحه ویژه آنان مراجعه کنید.
• گروه برتر در آزمون های کلاسی 1 امتیاز مثبت و گروه آخر 5/0 امتیاز منفی دارد.

امتیاز آورترین دانش آموز:

ردیف

نام و نام خانوادگی

امتیاز

1

 كاميار رفيعي

12

2

كيان نژاد شمسي  

11

2

كيانوش برنجكار 

11

٣ سياوش نيكوسرشت 9

٣

محمد رضا قنبري

9

نکات:

• پرسش و پاسخ کلاسی امتیاز مثبت یا منفی دارد.
• تحویل کار تحقیقی امتیاز مثبت دارد.
• نقص تکلیف امتیاز منفی دارد.
• نحوه انضباط در کلاس امتیاز مثبت یا منفی دارد.
• نمره کامل هر آزمون امتیاز مثبت دارد.

گزارش نقص تکالیف کلاسی

ردیف

مورد اول

مورد دوم

مورد سوم

مورد

تاریخ

مورد

تاریخ

مورد

تاریخ

1

10سئوال 

20/7 

 

 

 

 

2

10سئوال 

 20/7

 

 

 

 

3

هيچ تكليف 

20/7 

هيچ تكليف 

8/7 

 

 

4

10سئوال-خارج 

 20/7

 

 

 

 

5

خارج از كلاس 

20/7 

 

 

 

 

6

هيچ تكليف 

20/7 

 

 

 

 

7

هيچ تكليف 

20/7 

کتاب-١٠سئوال 

 ١١/٨

 

 

8

10سئوال-خارج 

20/7 

 

 

 

 

9

كتاب-خارج 

20/7 

 

 

 

 

10

هيچ تكليف 

20/7 

 

 

 

 

11

كتاب -خارج 

20/7 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

هيچ تكليف 

20/7 

خارج از كلاس 

٢٧/٧ 

 

 

14

10سئوال-خارج 

20/7 

 

 

 

 

15

10سئوال 

20/7 

 

 

 

 

16

10سئوال 

20/7 

 

 

 

 

17

هيچ تكليف 

20/7 

 

 

 

 

18

10سئوال-خارج 

20/7 

 

 

 

 

19

خارج از كلاس

 20/7

 

 

 

 

20

خارج از كلاس 

20/7 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

هيچ تكليف 

20/7 

هچ تكليف 

8/18

 

 

24

10سئوال 

20/7 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

شجره نامه 

27/7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

نمرات آزمون های کلاسی ترم اول

ردیف

٢٧/٧

١٨/٨

ميان ترم

4

5

  از 5 نمره از 5 نمره از 10 نمره  

1

4.75 

غ 

 

 

2

4.75 

 

 

3

3.25 

 2.5

8.75 

 

 

4

 3.75

 4.5

10 

 

 

5

 5

 4.75

10 

 

 

6

3.75 

 4

6.75 

 

 

7

غ 

 4.25

10 

 

 

8

4.25 

10 

 

 

9

2.75 

9.25 

 

 

10

3.25 

 

 

11

10 

 

 

12

غ 

10 

 

 

13

 

 

14

4.75 

9.25 

 

 

15

2.75 

 

 

16

غ 

10 

 

 

17

4.25 

10 

 

 

18

4.5 

4.75 

 

 

19

4.25 

10 

 

 

20

3.75 

10 

 

 

21

3.5 

4.75 

10 

 

 

22

3.5 

8.75 

 

 

23

غ 

غ 

7.25 

 

 

24

4.5 

4.75 

9.25 

/ 0 نظر / 15 بازدید