کلاس 3/1

 فعالیت کلاس ٣/1  (تا پايان هفته سوم آبان ماه) 

نکات:

• رتبه اول در هر جلسه 1 امتیاز مثبت دارد.
• رتبه آخر در هر جلسه 5/0 امتیاز منفی دارد.
• برای مقایسه وضعیت گروه خود با گروه های کلاس های دیگر به صفحه ویژه آنان مراجعه کنید.
• گروه برتر در آزمون های کلاسی 1 امتیاز مثبت و گروه آخر 5/0 امتیاز منفی دارد.

امتیاز آورترین دانش آموز:

ردیف

نام و نام خانوادگی

امتیاز

1

سروش روزي طلب 

23 

2

 محمد اسدي

10

2

محمد ابراهيمي 

9

3

مهدي احمد نيا 

9

3

علی بشارتی

9

3 اميد صمدي 9

نکات:

• پرسش و پاسخ کلاسی امتیاز مثبت یا منفی دارد.
• تحویل کار تحقیقی امتیاز مثبت دارد.
• نقص تکلیف امتیاز منفی دارد.
• نحوه انضباط در کلاس امتیاز مثبت یا منفی دارد.
• نمره کامل هر آزمون امتیاز مثبت دارد.

گزارش نقص تکالیف کلاسی

ردیف

مورد اول

مورد دوم

مورد سوم

مورد

تاریخ

مورد

تاریخ

مورد

تاریخ

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 10 سئوال

20/7 

 

 

 

 

5

 10 سئوال

20/7

خارج از کلاس 

١١/٨ 

 

 

6

 10 سئوال

20/7 

 

 

 

 

7

 هيچ تكليف

20/7 

هيچ تكليف 

8/7 

 

 

8

 كتاب

20/7 

 

 

 

 

9

خارج از كلاس 

20/7  

 

 

 

 

10

10سئوال-خارج 

20/7  

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

خارج از كلاس  

20/7  

 

 

 

 

14

10 سئوال 

20/7  

 

 

 

 

15

خارج از كلاس 

20/7  

 

 

 

 

16

10 سئوال 

20/7  

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

10 سئوال 

20/7  

 

 

 

 

19

10 سئوال 

20/7  

 

 

 

 

20

خارج از كلاس  

20/7  

 

 

 

 

21

10 سئوال 

20/7  

10 سئوال 

7/27 

 

 

22

10 سئوال 

20/7  

 

 

 

 

23

10سئوال-خارج 

20/7  

 

 

 

 

24

10سئوال-خارج 

20/7  

 

 

 

 

25

 10سئوال-خارج

20/7  

 

 

 

 

26

 كتاب - خارج

20/7 

 

 

 

 

27

10 سئوال 

20/7  

 

 

 

 

جمع

 

 

 

 نمرات آزمون های کلاسی ترم اول

ردیف

٢٧/٧

18/8

ميان ترم

4

5

  از 3 نمره  از 4 نمره  از 10 نمره    

1

3.75 

 9.5

 

 

2

 4

8.5 

 

 

3

 4

10 

 

 

4

 4

 

 

5

 4

 

 

6

 4

10 

 

 

7

 4

 

 

8

 3.75

10 

 

 

9

 3

8.5 

 

 

10

2.5 

 2

 

 

11

 4

9.5 

 

 

12

غ 

 4

8.5 

 

 

13

غ 

 4

 

 

14

 3.75

10 

 

 

15

 3.75

9.5 

 

 

16

 4

7.5 

 

 

17

 3.75

 

 

18

غ 

 2

10 

 

 

19

غ 

 3.5

10 

 

 

20

غ 

 4

10 

 

 

21

 4

 

 

22

 4

 

 

23

 3.5

10 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید