کلاس 1/2

  فعالیت کلاس 1/٢ (تا پايان هفته سوم آبان ماه)

 

نکات:

• رتبه اول در هر جلسه 1 امتیاز مثبت دارد.
• رتبه آخر در هر جلسه 5/0 امتیاز منفی دارد.
• برای مقایسه وضعیت گروه خود با گروه های کلاس های دیگر به صفحه ویژه آنان مراجعه کنید.
• گروه برتر در آزمون های کلاسی 1 امتیاز مثبت و گروه آخر 5/0 امتیاز منفی دارد.

امتیاز آورترین دانش آموز:

ردیف

نام و نام خانوادگی

امتیاز

1 حسام نعمتی 10 2

شايان اسكندري

9

3

نيما كلاهي

8

3

شايان توسل  

8

٣

فربد مشيري

8

نکات:

• پرسش و پاسخ کلاسی امتیاز مثبت یا منفی دارد.
• تحویل کار تحقیقی امتیاز مثبت دارد.
• نقص تکلیف امتیاز منفی دارد.
• نحوه انضباط در کلاس امتیاز مثبت یا منفی دارد.
• نمره کامل هر آزمون امتیاز مثبت دارد.

گزارش نقص تکالیف کلاسی

ردیف

مورد اول

مورد دوم

مورد سوم

مورد

تاریخ

مورد

تاریخ

مورد

تاریخ

1

هيچ تكليف 

 30/7

 

 

 

 

2

هيچ تكليف 

30/7 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 10سئوال-خارج

٢٣/٧

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

خارج از كلاس 

٢٣/٧

خاج از كلاس 

7/30 

 

 

9

خارج از كلاس  

٢٣/٧

 

 

 

 

10

خارج از كلاس  

٢٣/٧ 

 

 

 

 

11

خارج از كلاس  

٢٣/٧

 

 

 

 

12

كتاب - خارج 

٢٣/٧ 

خارج ازكلاس 

 7/30

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

هيچ تكليف 

7/8 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

خارج از كلاس

٢٣/٧

 

 

 

 

17

10سئوال- كتاب 

٢٣/٧

 10 سئوال

7/30 

 

 

18

10سئوال-خارج 

٢٣/٧ 

 

 

 

 

19

خارج از كلاس 

٢٣/٧ 

 

 

 

 

20

خارج از كلاس 

٢٣/٧ 

 

 

 

 

21

هيچ تكليف 

٢٣/٧ 

 هيچ تكليف

7/30

 

 

22

هيچ تكليف 

٢٣/٧ 

 

 

 

 

23

خارج از كلاس 

30/7 

 

 

 

 

24

 كتاب-خارج

٢٣/٧  

كتاب-خارج 

7/30 

 

 

25

خارج از كلاس 

٢٣/٧ 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

نمرات آزمون های کلاسی ترم اول

ردیف

٣٠/٧

٢١/٨

ميان ترم

4

5

  از 5 نمره از 5 نمره از 10 نمره

1

1.5 

 4.25

9.75 

 

 

2

2.75

 4.5

8.75 

 

 

3

 4.75

 4.25

10 

 

 

4

 4

 4.75

10 

 

 

5

 غ

 1.75

 

 

6

 4

9.75 

 

 

7

3.75 

 5

 

 

8

2.25 

 5

10 

 

 

9

4.75 

 5

 

 

10

 4.5

9.5 

 

 

11

غ 

 5

9.5 

 

 

12

 غ

 

 

13

4.75 

9.5 

 

 

14

غ 

 4.5

10 

 

 

15

 2

 4.5

10 

 

 

16

2.5 

 4.5

9.25 

 

 

17

3.5 

 4.5

10 

 

 

18

3.5 

 4.25

10 

 

 

19

1.75 

 4

10 

 

 

20

 4

8.25 

 

 

21

1.75 

 4

7.5 

 

 

22

1.5 

 4.5

 

 

23

4.5 

 5

8.75 

 

 

24

3.75 

 5

10 

 

 

25

5

9.5 

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید