کلاس 1/1

 فعالیت کلاس 1/1 (تا پايان هفته سوم آبان ماه)

 

نکات:

• رتبه اول در هر جلسه 1 امتیاز مثبت دارد.
• رتبه آخر در هر جلسه ٥/٠ امتیاز منفی دارد.
• برای مقایسه وضعیت گروه خود با گروه های کلاس های دیگر به صفحه ویژه آنان مراجعه کنید.
• گروه برتر در آزمون های کلاسی 1 امتیاز مثبت و گروه آخر ٥/٠ امتیاز منفی دارد.

امتیاز آورترین دانش آموز:

ردیف

نام و نام خانوادگی

امتیاز

1

محمد امين نيكبخت 

13

2

 سيد محمد رضا سيد يثربي 

12

3

 محمد مهدي رسولي

10

نکات:

• پرسش و پاسخ کلاسی امتیاز مثبت یا منفی دارد.
• تحویل کار تحقیقی امتیاز مثبت دارد.
• نقص تکلیف امتیاز منفی دارد.
• نحوه انضباط در کلاس امتیاز مثبت یا منفی دارد.
• نمره کامل هر آزمون امتیاز مثبت دارد.

 گزارش نقص تکالیف کلاسی

ردیف

مورد اول

مورد دوم

مورد سوم

مورد

تاریخ

مورد

تاریخ

مورد

تاریخ

1

هیچ تکلیف

 20/7

كتاب 

27/7 

 هيچ تكليف

 8/7

2

 

 

 

 

 

 

3

10سئوال - خارج 

20/7

10 سئوال 

 27/7

 

 

4

کتاب 

20/7

 

 

 

 

5

10 سئوال 

20/7

 

 

 

 

6

کتاب 

20/7

 

 

 

 

7

کتاب 

20/7

 

 

 

 

8

خارج از کلاس 

20/7

 

 

 

 

9

خارج از کلاس 

20/7

هيچ تكليف 

8/7 

 

 

10

کتاب - خارج 

 20/7

 

 

 

 

11

خارج از کلاس 

 20/7

 

 

 

 

12

کتاب 

20/7

10 سئوال 

8/7 

 

 

13

10 سئوال 

 20/7

10 سئوال 

27/7 

 

 

14

هیچ تکلیف

20/7

 10 سئوال

27/7 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 ١٠ سئوال

20/7 

 

 

 

 

18

10سئوال-خارج  

 20/7

 

 

 

 

19

هيچ تكليف

20/7 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

خارج از كلاس 

20/7 

خارج-شجره نامه 

27/7 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

هيچ تكليف

20/7 

 هيچ تكليف

 8/7

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

10سئوال - خارج

20/7 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

نمرات آزمون های کلاسی ترم اول

ردیف

٢٧/٧

18/8

ميان ترم

4

5

  از 3 نمره از 4 نمره از 10 نمره  

1

1.5 

2.75  

2.5 

 

 

2

 4

10 

 

 

3

 2.5

 

 

4

غ 

 3.75

10 

 

 

5

3

 3.5

 

 

6

 3.75

 

 

7

 3.75

 

 

8

غ 

 4

7.5 

 

 

9

 4

 

 

10

غ 

 2.75

 

 

11

 4

10 

 

 

12

 4

 

 

13

 3

 

 

14

 3.75

9.5 

 

 

15

 3.75

10 

 

 

16

 غ

10 

 

 

17

 4

 

 

18

غ 

 3.25

9.5 

 

 

19

 3.25

8.5 

 

 

20

 3.25

10 

 

 

21

 3.75

7.5 

 

 

22

 3.5

10 

 

 

23

غ 

 4

8.5 

 

 

24

غ 

 3.25

/ 0 نظر / 16 بازدید