کلاس 2/2

 فعالیت کلاس ٢/٢ (تا پايان هفته سوم آبان ماه)

نکات:

• رتبه اول در هر جلسه 1 امتیاز مثبت دارد.
• رتبه آخر در هر جلسه ٥/٠ امتیاز منفی دارد.
• برای مقایسه وضعیت گروه خود با گروه های کلاس های دیگر به صفحه ویژه آنان مراجعه کنید.
• گروه برتر در آزمون های کلاسی 1 امتیاز مثبت و گروه آخر ٥/٠ امتیاز منفی دارد.

امتیاز آورترین دانش آموز:

ردیف

نام و نام خانوادگی

امتیاز

1

محسن باقري

12

2

عرفان آقايي 

10

3

كيامهركريمي

نکات:

• پرسش و پاسخ کلاسی امتیاز مثبت یا منفی دارد.
• تحویل کار تحقیقی امتیاز مثبت دارد.
• نقص تکلیف امتیاز منفی دارد.
• نحوه انضباط در کلاس امتیاز مثبت یا منفی دارد.
• نمره کامل هر آزمون امتیاز مثبت دارد.

گزارش نقص تکالیف کلاسی

ردیف

مورد اول

مورد دوم

مورد سوم

مورد

تاریخ

مورد

تاریخ

مورد

تاریخ

1

 

 

 

 

 

 

2

١٠سئوال 

١٤/٨ 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

هيچ تكليف 

21/8 

 

 

 

 

5

10سئوال-خارج 

23/7 

خارج از کلاس 

١٤/٨ 

 

 

6

هيچ تكليف 

23/7 

هیچ تکلیف 

١٤/٨ 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

خارج-كتاب 

21/8 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

10سئوال-خارج  

23/7  

هيچ تكليف 

8/7 

 خارج-كتاب

8/21

12

 

 

 

 

 

 

13

خارج از كلاس 

23/7  

 

 

 

 

14

خارج از كلاس 

23/7  

هيچ تكليف 

8/7 

 

 

15

خارج از كلاس 

23/7  

 

 

 

 

16

كتاب 

23/7  

 

 

 

 

17

هيچ تكليف 

23/7  

 

 

 

 

18

هيچ تكليف 

23/7  

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

خارج از كلاس 

23/7  

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

خارج از كلاس 

23/7  

هیچ تکلیف 

١٤/٨ 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

10 سئوال 

23/7  

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

جمع

 

 

 

نمرات آزمون های کلاسی ترم اول

ردیف

٣٠/٧

21/8

ميان ترم

4

5

  از 5 نمره  از 5 نمره  از 10 نمره    

1

 3.75

 4

9.5 

 

 

2

 غ

 4.25

9.75 

 

 

3

 5

10 

 

 

4

 غ

 3.75

9.5 

 

 

5

3.25 

 4.5

10 

 

 

6

غ 

 4.25

10 

 

 

7

4.25 

 5

7.5 

 

 

8

غ 

 5

10 

 

 

9

1.5 

 4.25

10 

 

 

10

 5

8.5 

 

 

11

 3.25

8.5 

 

 

12

1.5 

 2.75

9.25 

 

 

13

 5

7.75 

 

 

14

3.5 

 4.75

9.75 

 

 

15

 4

 

 

16

3.5 

 4.25

8.75 

 

 

17

غ 

 4.75

6.75 

 

 

18

 5

10 

 

 

19

2.5 

 5

10 

 

 

20

2.5 

 5

10 

 

 

21

4.75 

 5

 

 

22

3.5 

 4.5

10 

 

 

23

 4.75

 5

10 

 

 

24

 4.5

 4.75

9.5 

 

 

25

 غ

 5

10 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید