کلاس 2/3

 فعالیت کلاس ٢/٣ (تا پايان هفته سوم آبان ماه)

 

نکات:

• رتبه اول در هر جلسه 1 امتیاز مثبت دارد.
• رتبه آخر در هر جلسه 5/0 امتیاز منفی دارد.
• برای مقایسه وضعیت گروه خود با گروه های کلاس های دیگر به صفحه ویژه آنان مراجعه کنید.
• گروه برتر در آزمون های کلاسی 1 امتیاز مثبت و گروه آخر 5/0 امتیاز منفی دارد.

امتیاز آورترین دانش آموز (مهر و آبان)

ردیف

نام و نام خانوادگی

امتیاز

١

 علي   دل آرام

17

٢

نوید محمدی

15

٣ شهاب محمدی 13

نکات:

• پرسش و پاسخ کلاسی امتیاز مثبت یا منفی دارد.
• تحویل کار تحقیقی امتیاز مثبت دارد.
• نقص تکلیف امتیاز منفی دارد.
• نحوه انضباط در کلاس امتیاز مثبت یا منفی دارد.
• نمره کامل هر آزمون امتیاز مثبت دارد.

گزارش نقص تکالیف کلاسی

ردیف

مورد اول

مورد دوم

مورد سوم

مورد

تاریخ

مورد

تاریخ

مورد

تاریخ

1

 

 

 

 

 

 

2

خارج از كلاس 

20/7 

 

 

 

 

3

خارج از كلاس 

20/7 

خارج از كلاس 

9/23 

 

 

4

خارج از كلاس 

20/7 

خارج از کلاس 

١١/٨ 

 

 

5

خارج از كلاس 

27/7 

١٠ سئوال 

 8/4

 

 

6

خارج از كلاس 

20/7 

 

 

 

 

7

 خارج از كلاس

20/7 

 

 

 

 

8

 خارج از كلاس

20/7 

خارج - كتاب 

9/2

 خارج از كلاس

9/23 

9

خارج از كلاس 

20/7 

خارج- کتاب 

 ١٨/٨

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

خارج از كلاس 

20/7 

 

 

 

 

12

خارج از كلاس 

20/7 

 

 

 

 

13

 خارج از كلاس

20/7 

خارج از كلاس 

 7/27

 

 

14

 خارج از كلاس

20/7 

 

 

 

 

15

 خارج از كلاس

20/7 

هيچ تكليف 

9/23 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

خارج از كلاس 

20/7 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

خارج از كلاس 

20/7 

خارج از كلاس  

7/27 

 

 

20

خارج از كلاس 

20/7 

 

 

 

 

21

خارج از كلاس 

20/7 

 

 

 

 

22

5سئوال-خارج 

20/7 

خارج از كلاس  

7/27 

 

 

23

خارج از كلاس 

20/7 

خارج از كلاس  

7/27 

 

 

24

هيچ تكليف 

23/9 

 

 

 

 

25

خارج از كلاس 

20/7 

 

 

 

 

26

خارج از كلاس 

20/7 

 

 

 

 

27

5سئوال-خارج 

20/7 

 

 

 

 

٢٨ خارج از كلاس 20/7          ٢٩ خارج از كلاس 20/7          ٣٠ خارج از كلاس  20/7         ٣١ خارج از كلاس  20/7        

جمع

 

 

 

نمرات آزمون های کلاسی ترم اول

ردیف

27/7

١٨/٨

ميان ترم

٢٣/٩

5

  از 3 نمره  از ٥ نمره  از 10 نمره  از 88  

1

2.5 

٥ 

10 

78.5 

 

2

 3

٣.٧٥ 

10 

73 

 

3

 3

 ٢.٥

7.5 

59.5 

 

4

غ 

 ٤

9.25 

65 

 

5

غ 

9.25 

78.5 

 

6

 ٣.٥

9.25 

 73.5

 

7

1.5 

٣.٧٥ 

 68.5

 

8

2.5 

٣.٢٥ 

10 

45.5 

 

9

2.5 

٤ 

10 

72.5 

 

10

 ٤.٢٥

10 

 79

 

11

2.5 

 ٢.٥

10 

 65

 

12

٢ 

78.5 

 

13

2.5 

٤.٥ 

10 

72.5 

 

14

٤.٥ 

10 

79.5 

 

15

2.5 

 ٤.٢٥

10 

70 

 

16

٥ 

9.75 

78 

 

17

غ 

٥ 

10 

68 

 

18

٣.٥ 

10 

78.5 

 

19

٢.٧٥ 

10 

60 

 

20

2.5 

 ٥

10 

72 

 

21

1.5 

٤.٥ 

10 

80.5 

/ 0 نظر / 17 بازدید